AME  ARANYECSET MŰVÉSZETI EGYESÜLET
AME ARANYECSET MŰVÉSZETI EGYESÜLET

ARTAME: az a csoport  akik létrehozták a MŰCSOKI, Művészeti Csodák Kiállítását, mely a PÁRIZSI UDVAR-ban látható

^.^
A szabad lélek szárnyalása, vagy egy könyv lapjai? AME  Ha szeretsz alkotásokat létrehozni, vagy nézni, olvasni... AME
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
*Egyesületi alapszabály

 


 

 

AZ ARANYECSET MŰVÉSZETI EGYESÜLET

 

ALAPSZABÁLYA

BUDAPEST, 2011. 08.07.

Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján egyesület létrehozását határozták el.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Az Egyesület neve: Aranyecset Művészeti Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: AME

2. Az Egyesület székhelye: 1056 Budapest VIII., Baross u 91.9.29.

Levelezési címe: 1056 Budapest V., Havas utca 5. I. 3.

E-mail: aranyecset.hu@gmail.com Tel: 06 30 503 8102

 

3. Az Egyesület működési területe: Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság

területén, az Alkotmány keretei között végzi.

 

4. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök

és a két alelnök jogosult. Az elnök és a két alelnök képviseleti joga önálló.

 

5. Az Aranyecset Művészeti Egyesület a Bíróság által nyilvántartásba vett társadalmi
szervezet, amelynek törvényességi felügyeletét a Fővárosi Főügyészség látja el.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

 

1. Az Egyesület célja: Egy művésztelep létrehozása, mely a különböző foglalkozású embereknek alkalmat ad arra, hogy szabadidejükben művészettel foglalkozhassanak.

 

2. Az Egyesület feladatai:

 

Céljainak elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el:

 

 1. Mindennemű művészeti tevékenység bíztatása és támogatása, beleértve a szabadidős alkotásokat is.

 2. Művészeti szakkör keretén belül elméleti és gyakorlati foglalkozások. Online részvétel is lehetséges. A különböző ügyek a szakkörnapokon megbeszélhetők.

 3. A kör tagjainak legszebb alkotásaiból kiállítások rendezése, melyeket szakmai zsűri és a közönség értékel.

 4. Az alkotásokból művészeti ágakat összekapcsoló kiadványok szerkesztése. Ezen kiadványokból könyvbemutatók szervezése. A könyvek árusítása, interneten keresztül is.

 5. Havonta Aranyecset Kör megrendezése, nemcsak alkotók részére. Ezzel lehetővé válik, hogy a művészek, és a művészetet kedvelők megismerjék egymást.

 6. Művészeti fesztiválokon kiállításokkal való részvétel.

 7. A Bp. VIII. kerületi Klinika és V. kerületi egészségügyi intézményekkel való kapcsolatfelvétel, segítségünk felajánlása.

 8. A tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről.

 

i) Képzési igények felmérése, képzések megszervezése.

 

j) Szakmai szervezetekkel történő együttműködés.

 

k) Vándorkiállítás anyagának létrehozása, gyűjtése.

 

3. Az Egyesület céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében

vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő

tevékenysége.

 

4. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. Az egyesületi célok mind

hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-, és mellékfoglalkozású alkalmazottat is

foglalkoztathat.

 

5. Az Egyesület közvetlen politikai, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.

Országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és

nem támogat.

III.

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit

elfogadják. Egyesületi tagság állampolgárságra való tekintet nélkül létesíthető.

2. Az egyesületi tagság formái:

 

 1. Rendes tagok

 2. Tiszteletbeli tagok

 3. Pártoló tagok

 

3. Alapító- és rendes tagok

 

a) Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy, magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

 

b) Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérheti. Amennyiben jogi személy kéri a felvételét, úgy a tagsággal járó feltételek elfogadását kinyilvánító belépési nyilatkozathoz mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy egyesületi tagságában nevében ki járhat el képviselőként, valamint a jogi személy hatályos cégkivonatát, társadalmi szerv esetében a kivonatát.

 

c) A belépési nyilatkozatot az Egyesület alelnökének kell benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti az elnökség elé, amely egyszerű szótöbbséggel dönt a tag felvételéről. Az elnökség elutasító döntése ellen, annak kézhezvételtől számított 8 napon belül a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni.

 

d) Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

4. Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

 

a) Az alapító és a rendes tagokat ugyanazok a jogok illetik meg.

b) Az Egyesület Közgyűlésén teljes tanácskozási, indítványozási, és szavazati joguk van.

c) Bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók.

d) Betekinthetnek az Egyesület irataiba. Tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület

vezető és képviselő szerveinek ülésein, ott véleményüket, javaslataikat kifejthetik.

e) Az Egyesület munkájával, működésével kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel az

elnökség tagjainak és a tisztségviselőknek.

f ) Kezdeményezhetik rendkívüli közgyűlés összehívását, és az Alapszabály módosítását.

g) Jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein, igénybe vehetik az Egyesület által

nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket.

h) Az okok megjelölése nélkül bármikor kiléphetnek az Egyesületből.

5. Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

 

 1. A tagok kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;

 2. Kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;

 3. Kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

 

6. Tiszteletbeli tagok

 

a) Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével jelentős mértékben hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához. Ezért az Egyesület meghívja tagjai sorába, és aki a tiszteletbeli tagságot, és az Egyesület alapszabályát elfogadja.

 

b) A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. Tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén. Kezdeményezéseket, javaslatokat fogalmazhatnak meg az Egyesület működésének jobbítására. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, tagdíjat

nem fizet, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

c) Tiszteletbeli tagot bármelyik egyesületi tag javasolhat, annak felvételéről az elnökség dönt. Az elnökség elutasító döntése ellen, annak kézhezvételtől számított 8 napon belül a közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni. A közgyűlés döntése jogerős.

 

d) Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök).

7. Pártoló tagok

 

a) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki készségét fejezi ki, hogy az Egyesület tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogatja.

 

b) A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője szavazati jog nélkül részt vehet az Egyesület testületi ülésein, tagdíjat nem fizet, kötelezettsége a vállalt hozzájárulás megfizetése, melyet önként meghatározott összegben fizet, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

c) A pártoló tag felvételéről első fokon az elnökség dönt. Az elnökség elutasító döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni. A közgyűlés döntése jogerős.

 

d) A pártoló tagok vállalt kötelezettségüknek kötelesek eleget tenni.

8. A tagsági viszony megszűnése

 

A tagsági viszony megszűnik:

 

 1. A tag kilépésével, amelyet az elnökséghez kell írásban bejelenteni (a tagság az írásbeli bejelentéssel egyidejűleg megszűnik);

 2. A tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt törléssel (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal, amely ellen a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni);

 3. A természetes személy tag halálával.

 4. A jogi személy tag felszámolásával.

e) Károkozás, és az Egyesület érdekei ellen való szándékos magatartás esetén kizárással. (Az elnökség felszólítása ellenére meg nem szüntetett szándékos magatartás esetén az elnökség javaslatára a tagsági jogviszony megszüntetéséről a közgyűlés jogerős határozatával dönt)

f) Az Egyesület megszűnésével.

g) A kizárás alá vont tag garanciális jogai:

- Értesítés az eljárás megindításáról,

- Védekezési lehetőség biztosítása,

- A határozat kézhez kapása.

 

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1. Az Egyesület testületi szervei

 

a) Közgyűlés

b) Elnökség

c) Ellenőrző bizottság

 

 

 

a) Közgyűlés

 

(1)Az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden

kérdésben dönthet. A közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek

részt.

 

(2) Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves

elszámolásról, költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést május 31-e előtt meg

kell tartani.

Az elnökség bármikor dönthet közgyűlés összehívásáról, ha azt szükségesnek ítéli.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok 1/3-a által aláírt kérelemre, melyben

megjelölik az összehívás okát, és célját.

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt az illetékes bíróság elrendeli.

 

(3) A közgyűlést az alelnök írásban hívja össze. Az összehívás akkor szabályszerű, ha

a tagok az írásos meghívót a napirendi pontok felsorolásával legalább 8 nappal az

ülés időpontját megelőzően megkapják. A meghívónak tartalmazni kell a közgyűlésen

elnöklő személy, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két

tag megválasztására vonatkozó pontokat. Határozatképtelenség esetén a megismételt

közgyűlés időpontját, az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást.

 

(4) A közgyűlés napirendi pontjaihoz a tagok indítványokat küldhetnek be az alelnöknek,

melyeknek a közgyűlés időpontja előtt 14 nappal be kell érkezni.

A meghirdetett napirendben nem szereplő ügyekben érvényes határozatot hozni nem lehet.

 

(5) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a +1 fő jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor 15 napon belüli időpontban, az eredetivel

azonos napirenddel kell összehívni, amennyiben ennek helyéről és idejéről a
közgyűlés eredeti meghívójában a tagokat erről értesítették.

 

A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontja után fél órával is meg lehet

tartani. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül

határozatképes.

 

(6) A közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy alelnöke nyitja meg.

Javaslatot tesz a levezető elnök személyére és a jegyzőkönyv hitelesítőire, akiket

a tagságnak el kell fogadnia. A levezető elnök az Egyesület elnöke, vagy alelnöke

is lehet.

 

(7) A közgyűlés határozatait és tisztségviselőinek megválasztását nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

 

(8) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke és az

előzetesen megválasztott két tag hitelesít. A jegyzőkönyvet lefűzve és sorszámozva kell

az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelés az alelnök feladata.

 

(9) A közgyűlés határozatait és azok megvalósítását időrendi sorrendben a Határozatok

Könyvébe kell bevezetni. Ennek vezetése szintén az alelnök feladata.

 

(10) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a) Az alapszabály jóváhagyása és módosítása,

b) Az éves költségvetés elfogadása,

c) Az éves beszámoló jóváhagyása,

d) Az Egyesület vezető testületeinek /elnökség, felügyelő bizottság/ megválasztása,

e) A vezető tisztségviselők megválasztása / 5 évre/, és visszahívása,

f) A tiszteletbeli elnök megválasztása /visszahívásig/, az elnökség javaslatára,

g) Döntés az elnökség által előterjesztett fontos ügyekben, az Egyesület

álláspontjának kialakítása,

h) Az éves tagdíj mértékének meghatározása,

i) Döntés a tisztségviselők díjazásáról, és annak mértékéről,

j) Döntés az elnökség által előterjesztett esetleges kizárásról,

 

k) Az Egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő

egyesülésének kimondása,

l) Mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

 

b) Elnökség

 

(1) A közgyűlés 5 évre elnökséget választ. Az elnökség összetétele: elnök, alelnök

/2 fő/, Tagok /2 fő/.

Az elnökség az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerve.

Az elnökségbe a tagok közül bárki jelölhető.

 

(2) Két közgyűlés között dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés

kizárólagos hatáskörébe. Az Egyesület nevében jogokat szerezhet, és

kötelezettségeket vállalhat. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen

köteles beszámolni.

 

(3) Az elnökség feladatai:

 

a) Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, előterjesztések

megfogalmazása a közgyűlés számára,

b)   A közgyűlés napirendjének összeállítása,

c)   A közgyűlés határozati javaslatainak,  állásfoglalásainak kidolgozása,

d)   A közgyűlés határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése,

e)   Éves költségvetés és éves beszámoló elkészítése, beterjesztése a közgyűlés elé,

f) Dönt a tagok felvételéről, befogadja a tag esetleges kilépési nyilatkozatát,

g) Rendkívüli esetekben /kizárás/ a tagsági viszonyt megszüntető javaslatot terjeszt

a közgyűlés elé,

h) A tiszteletbeli tagok felvétele.

i)   Minden olyan feladat ellátása, ami nem kizárólag a közgyűlés hatásköre.

 

(4) Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként

tartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Az összehívás akkor

szabályszerű, ha a tagok az ülés tárgyát tartalmazó meghívót legalább 8 nappal az

ülés időpontja előtt megkapják.

 

(5) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnök, és az egyik alelnök mellett

egy elnökségi tag is jelen van.

Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt.

 

(6) Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 8 napon belül – az elnökségi ülést

ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés is csak akkor

határozatképes, ha azon az elnökség tagjaiból legalább 3 fő jelen van.

 

(7) Az Egyesület tagjai szavazati jog nélkül részt vehetnek az elnökségi üléseken.

 

(8) Az elnökség üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait szintén

sorszámmal látja el. A jegyzőkönyvet az előírásoknak megfelelően kell vezetni.

A jegyzőkönyvet az ülésen résztvevő valamennyi elnökségi tag aláírja.

 

 

c) Ellenőrző Bizottság

 

(1) Az Egyesület felügyelő szerve a 3 főből álló ellenőrző bizottság, melynek elnökét

és két tagját a közgyűlés választja meg. A bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek

felelős.

(2) Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, pénzkezelését, ügyvitelét, adminisztrációját valamint jogszabály- és alapszabály szerinti működését.

(3) Észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja az elnökséget. Éves munkájáról jelentést készít és azt a közgyűlésen előterjeszti.


(4) Ellenőrző munkáját rendszeresen és önállóan végzi. Ügyrendjét maga állapítja meg.

(5) Köteles a közgyűlést tájékoztatni illetve annak rendkívüli összehívását kezdeményezni, ha olyan jogszabálysértést tapasztal, amely közgyűlési döntést tesz szükségessé. A közgyűlést az ellenőrző bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni.


(6) Az ellenőrző bizottság vezetője vagy valamelyik tagja jelen lehet az elnökség ülésein, ott észrevételeit és javaslatait megteheti.


(7) Az ellenőrző bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Az írásbeli meghívót

- amelyen közölni kell a tervezett napirendet - az ülés napja előtt 8 nappal kell a tagoknak megküldeni. Az ellenőrző bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja részt vesz. Döntéseit 2/3-os szótöbbséggel hozza meg. Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.


(8) Az ellenőrző bizottság határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

(9) Az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben

részesülhetnek.

 

(10) Az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés hívhatja vissza.
 

 

 

 

2. Az Egyesület választott tisztségviselői

 

a) Elnök /tiszteletbeli elnök/

b) Alelnökök /2/

c) Elnökségi tagok /2/

d) Ellenőrző Bizottság vezetője

e) Ellenőrző Bizottsági tagok /2/

 

 

 

 

 

 

(1) Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés választja meg. A választott tisztségviselők

megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatban vállalják.

A tisztségviselők tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

 

(2) A választott tisztségviselők megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól.

A mandátum lejárta után újra választhatók.

 

(3) A választott tisztségviselőket a közgyűlés hívhatja vissza, amennyiben magatartásukkal, tevékenységükkel akadályozzák az Egyesület céljának megvalósítását.

 

 

(4) Az Elnök feladatai:

 1. A közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése.

 2. A közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés.

 3. Az Egyesület működésének irányítása.

 4. A bankszámla feletti önálló rendelkezés.

 5. Képviseli az Egyesületet.

 

(5) Az alelnökök feladatai:

a)Önállóan képviselik az Egyesületet, a bankszámla felett is önállóan rendelkeznek..

 

b) Az elnök konzultánsaként működik.

c) Az elnök akadályoztatása esetén/ távollétében vezeti a közgyűlést és/vagy a
választmány ülését.

d) Tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról.

e) Az alelnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

 

 

(6) Az elnökségi tagok feladatait az elnökség határozza meg.

 

(7) Az ellenőrző bizottság vezetője meghatározza a bizottság tagjainak feladatait.

 

(8) Az elnökségben, valamint az ellenőrző bizottságban betöltött tagsági viszony

megszűnik:

 

 1. a tag lemondásával,

 2. a tag halálával,

 3. a tagi tisztség határidejének lejártával,

 4. visszahívással,

 5. az Egyesületi tagság megszűnésével.

 

 

 

 

 

 

V.

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 

1. Az Egyesület vagyoni eszközei

 

(1) Az Egyesület bevételei:

 1. tagdíjak,

 2. az Egyesület rendezvényeinek bevételei,

 3. marketing akciók szponzorációs bevételei,

 4. egyéb gazdasági tevékenységből származó bevételek,

 5. az önkormányzat külön szerződésből származó hozzájárulása,

 6. gazdálkodásából származó egyéb bevételei,

 7. pályázati pénzek,

 8. pártoló tagok hozzájárulásai,

 9. egyéb bevételek.

 

(2) Az Egyesület rendes tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj havi mértéke 1000- Ft, azaz egyezer forint.

 

 

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

 

(1) Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyás végett.

 

(2) A kifizetések a jogosult elnök, alelnökök aláírása alapján teljesíthetők. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök (alelnök) aláírása szükséges.

 

(3) Az Egyesület tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a tagdíj erejéig felelnek, a saját vagyonukkal nem.

 

(4) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.

 

 

A hitelezők kielégítése után a közgyűlés létrehoz egy teljes jogkörrel rendelkező elszámoló bizottságot .

 

Az Egyesület megszűnik, amennyiben a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

(1) Az Egyesület munkaviszony, vagy megbízásos jellegű jogviszony keretei között alkalmazottat foglalkoztathat. Az alkalmazott felett a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja.

 

(2) Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

(3) Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

 

(4) A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

 

(5)Az Egyesület tagja által, valamint az ügyész által indított perek a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak.

 

A bíróság az ügyész keresete alapján:

 

a) megsemmisítheti az Egyesület törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el,

b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az Egyesület közgyűlését,

c) ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelő biztost rendelhet ki,

d) feloszlatja az Egyesületet, ha annak működése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésébe ütközik,

e) továbbá megállapítja az Egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan az e törvény által megkívánt létszám alatt van.

 

(6) Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

 

 

Ezt az alapszabályt az Egyesület a 2011.08.07.-én megtartott alakuló közgyűlésen fogadta el.

 
Tartalom

Régi történetek oldala! Vajon igazak, vagy mese az egész!? Döntsd el te!    *****    Autómentés Gyõr    *****    Új kinézettel és friss hírekkel vár téged Magyarország egyetlen aktív Darren Criss rajongói oldala! Nézz be és olvass!    *****    Autómentés Gyõr    *****    Gyere és nézz be a Régi idõk meséi oldalra, ahol mindent megtalálsz a '90-es 2000-es évek rajzfilm sorozatairól ;)    *****    **ÁPRILISI NYEREMÉNYJÁTÉK** "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    LAURA VANDERVOORT! A színésznõt leginkább a Smallville, az Instant Star és a jelenlegi Bitten sorozatból ismerheted!    *****    LÉGY RÉSZESE A VALAHA VOLT LEGSZEBB KÉMIÁNAK AMIT KÉPERNYÕN LÁTHATTUNK TUDJ MEG MINDENT AZ OLICITYRÕL FELICITY ÉS OLIVER    *****    FBLOG ~ ALAPOZÓ TESZT, SMINKECSET BEMUTATÓ, KÖRÖMDÍSZÍTÕ TIPPEK ~ FBLOG~ TERMÉKTESZTEK, TIPPEK, SZÉPSÉGÁPOLÁS, DIVAT ~    *****    Segíts te is!!Reklámra való katintásal segíthetsz beteg gyerekeken! klikk ide majd a reklámokra! klikk minnél többen!!!!    *****    >> MARVEL UNIVERSE - a marvel filmek és sorozatok legújabb magyar rajongói oldala << MARVEL UNIVERSE <<    *****    Épületlakatos, kovácsoltvas, lakatos munka, Budapest.III.kerületében. - FARKASMETAL - kapu, kerítés, - farkasmetal.hu    *****    ODAÁT - SUPERNATURAL RAJONGÓI OLDAL! RENGETEG EXTRA, CIKK ÉS ÉRDEKESSÉG!! SUPERNATURAL! ODAÁT OLDAL    *****    Biztonság a mindennapokra - Aegon Biztosítások / Nyugíjbiztosítás - éves adó visszatérítéssel (20%)!    *****    CHLOE MORETZ HUNGARY - az elsõ és egyetlen magyar rajongói lap a Carrie és az If I Stay sztárjáról. Ismerd meg! :)    *****    Bûbájos boszorkák - Versenyek, mágia, boszorkányság, játékok és még több extra! Érdemes benézni minden nap! CHARMED!!!    *****    Kismama vagy, babát tervezel? Kérdésed van, bizonytalan vagy? Itt a blogom, less be! Információk, érdekességek, én!    *****    criminal minds GYILKOS ELMÉK criminal minds GYILKOS ELMÉK criminal minds GYILKOS ELMÉK criminal minds GYILKOS ELMÉK    *****    MAGYARORSZÁG EGYETLEN ARIANA GRANDEVAL FOGLALKOZÓ OLDALA! ITT MINDEN INFÓT MEGTALÁLSZ RÓLA! ISMERD MEG ARIANAT!    *****    Eladó 1000 nm-es, beépíthetõ telek Vác közepén, akár befektetésnek is!